For 2018 søkte vi om støtte fra Velferdstinget til oppstart, omprofilering, økt satsing på konkurranseidrett og et bedre breddeidrettstilbud. Vi har besluttet å fordele denne støtten på tiltak vi har satt igang, og til grupper som jobber med ny aktivitet i henhold til den vedtatte strategien.

Tildelt støtte for 2018: 300.000kr

Spesielt relevant er:

 • Redusere avviste søkere med 50%
  • Fokus på grupper med lavterskelstilbud uten medlemsbegrensninger
 • Økt lavterskelstilbud
  • Aktiviteter og kurs som tilbud til alle studenter og som naturlig rekrutteringsplattform til foreningen
  • Opprette nybegynnerlag hvor naturlig
 • Økt satsing på konkurranseidrett
  • Mer ressurser på økt kvalitet på trening og til deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap
 • “Get active with BI Athletics” – et studentidrettsarrangement rettet mot internasjonale studenter hvor de vil kunne prøve forskjellige idretter tidlig i semesteret

 

Vi anbefaler alle gruppestyrene om å komme med relevante tiltak, og søke om støtte til disse tiltakene.

 

Søknad må inneholde:

 • En utfyllende beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, og hvor mange personer det vil berøre.
 • En redegjørelse for hvilken effekt tiltaket forventes å ha på kort og lang sikt.
 • En handlingsplan med et realistisk tidsperspektiv for gjennomføring og mål.
 • Hvilket styremedlem som har det overordnede ansvaret for prosessen samt oppfølging. Dersom styret planlegger en utskiftning i nær fremtid må dette informeres om.
 • Et spesifikt budsjett basert på realistiske tall, med beløp som ønskes innvilget av BI Athletics. Alle kostnader skal forklares og det skal hentes inn priser/tilbud i forkant.

Søknadsfrist: 31.5
Det vil også være mulig å søke støtte i august

Støtten vil tildeles av økonomiansvarlig og Hovedstyret på styremøte 11.6. Det forventes at et styremedlem stiller på møtet for å forsvare søknaden.

Søknad sendes til okonomi@biathletics.no med kopi til hovedstyret@biathletics.no.

Spørsmål kan stilles til  Carina (okonomi@biathletics.no) eller Andreas (hovedstyret@biathletics.no).